ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว 

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

(INTELLIGENCE DEVELOPMENT CENTER of SPECIAL BRANCH BUREAU)

ภารกิจการฝึกอบรม

ประชาสัมพันธ์

การจัดซื้อจัดจ้าง