กิจกรรมหน่วย

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)

ข้าราชการตำรวจ ศพข.บช.ส เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 

"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ของ บช.ส. 

บริจาคโลหิต

วันจันทร์ที่ 25 มี.ค.67ธนาคารเลือด โรงพยาบาลตำรวจ