วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

" เป็นศูนย์กลางความรู้และการฝึกเพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นเลิศด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัย "


อัตลักษณ์

"เป็นเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญด้านการข่าวและรักษาความปลอดภัย"


เอกลักษณ์

"เป็นเลิศด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัย"


พันธกิจ

"อบรม พัฒนา ส่งเสริม ให้ความรู้ด้านการข่าวแก่ข้าราชการตำรวจ

ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาล 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆ"

เป้าหมายประสงค์หลักขององค์กร

1. เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำรงรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์มิให้ผู้ใดล่วงละเมิดได้ รักษาความปลอดภัยอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานสากล

2. เป็นศูนย์กลางการบูรณาการสร้างความร่วมมือและแนวร่วมกับทุกภาคส่วนด้านความมั่นคงของชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคาม

3. เสริมสร้างระบบคุณธรรม ธรรมาภิบาล บริหารจัดการ