อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ 


๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการงานมาตรฐานการข่าวและงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านการข่าวของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย