โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 

เอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ

สื่อและข้อมูลที่ใช้ประกอบการบรรยาย

บช.น.

ภ.1

ภ.2

ภ.3

ภ.4

ภ.5

ภ.6

ภ.7

ภ.8

ภ.9

ตชด.

บก.ส.1 บช.ส.